Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Bahno
Kód územia:SKUEV0115
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:49,650 ha
Správca územia:Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Borský Peter
Vyhlasovací predpis:VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 1 /2011 z 21. marca 2011,ktorou sa vyhlasuje chránený areál Bahno

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bobor vodnýCastor fiber
Fuzáč veľkýCerambyx cerdo
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
Plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vážka jednoškvrnnáLeucorrhinia pectoralis


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR