Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Slovenský raj
Kód územia:SKUEV0112
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:16864,140 ha
Správca územia:Správa NP Slovenský raj
Katastrálne územia :Betlanovce, Dedinky, Dobšiná, Hrabušice, Hranovnica, Kravany, Letanovce, Mlynky, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Bystré, Spišské Tomášovce, Stratená, Telgárt, Vernár
Vyhlasovací predpiss:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9410 Horské smrekové lesy
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
5130 Porasty borievky obyčajnej
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
6520 Horské kosné lúky
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
7220 Penovcové prameniská
9150 Vápnomilné bukové lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Adenophora lilifolia
Eudontomyzon spp.
bystruška potočnáCarabus variolosus
črievičník papučkovýCypripedium calceolus
fúzač karpatskýPseudogaurotina excellens
fúzač veľkýCerambyx cerdo
grimaldia trojtyčinkováMannia triandra
Hlaváč bieloplutvýCottus gobio
jazyčník sibírskyLigularia sibirica
korýtko riečneUnio crassus
kosatec bezlistý uhorskýIris aphylla ssp. hungarica
kunka žltobrucháBombina variegata
kyjanôčka zelenáBuxbaumia viridis
medveď hnedýUrsus arctos
Mlok hrebenatýTriturus cristatus
mlok karpatskýTriturus montandoni
Mlynárik východnýLeptidea morsei
modráčik krvavcovýMaculinea teleius
Mrena karpatskáBarbus meridionalis
Netopier brvitýMyotis emarginatus
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier ostrouchýMyotis blythii
netopier pobrežnýMyotis dasycneme
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis blythii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
ohniváčik veľkýLycaena dispar
Pimprlík močiarnyVertigo geyeri
Pimprlík mokraďovýVertigo angustior
plocháč červenýCucujus cinnaberinus
podkovár malýRhinolophus hipposideros
podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
poniklec prostrednýPulsatilla subslavica
poniklec slovenskýPulsatilla slavica
rys ostrovidLynx lynx
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
syseľ pasienkovýSpermophilus citellus
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vlk dravýCanis lupus
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR