Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Rajtopíky
Kód územia:SKUEV0109
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:256,336 ha
Správca územia:Správa NP Slovenský raj
Katastrálne územia :Dúbrava, Harakovce
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7220 Penovcové prameniská
9150 Vápnomilné bukové lesy
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Canis lupus
Cypripedium calceolus
Lynx lynx
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Pulsatilla slavica
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposiderosNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR