Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Homoľské Karpaty
Kód územia:SKUEV0104
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:5182,640 ha
Správca územia:Správa CHKO Malé Karpaty
Katastrálne územia :Borinka, Grinava, Limbach, Lozorno, Neštich, Pezinok, Rača, Stupava, Svätý Jur, Turecký vrch, Vajnory, Záhorská Bystrica
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
40A0 Xerotermné kroviny
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9110 Kyslomilné bukové lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Drevník ryhovanýRhysodes sulcatus
fuzáč alpskýRosalia alpina
fúzač veľkýCerambyx cerdo
Kováčik fialovýLimoniscus violaceus
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier ostrouchýMyotis blythii
netopier pobrežnýMyotis dasycneme
netopier sťahovavýMiniopterus schreibersii
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis blythii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
PásikavecCordulegaster heros
Pásikavec veľkýCordulegaster heros
podkovár malýRhinolophus hipposideros
potápnik dvojčiarovýGraphoderus bilineatus
Rak riavovýAustropotamobius torrentium
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR