Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Severný Bodícky kanál
Kód územia:SKUEV0093
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:24,130 ha
Správca územia:Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Baka, Bodíky
Vyhlasovací predpiss:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Gymnocephalus schraetzer
Microtus oeconomus mehelyi
Boleň dravýAspius aspius
čík európskyMisgurnus fossilis
Hlaváč bieloplutvýCottus gobio
hrebenačka vysokáGymnocephalus baloni
kolok veľkýZingel zingel
kolok vretenovitýZingel streber
Plotica leskláRutilus pigus
Pĺž podunajskýCobitis taenia
zeler plazivýApium repens


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR