Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Čenkov
Kód územia:SKUEV0067
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:79,241 ha
Správca územia:Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Mužla
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91N0 Panónske topoľové lesy s borievkou
6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina bombina
Cerambyx cerdo
Colchicum arenarium
Iris humilis ssp. arenariaNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR