Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Bratislavské luhy
Kód územia:SKUEV0064
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:684,980 ha
Správca územia:Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Devín, Karlova Ves, Petržalka
Vyhlasovací predpiss:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2012 z 13. januára 2012, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Pečniansky les


Fotografie územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bobor vodnýCastor fiber
Hlaváč bieloplutvýCottus gobio
hrebenačka vysokáGymnocephalus baloni
Hrúz KesslerovGobio kessleri
Hrúz VladykovGobio albipinnatus
Hrúz vladykov(bieloplutvý)Gobio albipinnatus
kolok vretenovitýZingel streber
korýtko riečneUnio crassus
kunka červenobrucháBombina bombina
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
mlok dunajskýTriturus dobrogicus
modráčik krvavcovýMaculinea teleius
Mora schmidtovaDioszeghyana schmidtii
netopier obyčajnýMyotis myotis
netopier pobrežnýMyotis dasycneme
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
ohniváčik veľkýLycaena dispar
plocháč červenýCucujus cinnaberinus
pĺž zlatistýSabanejewia aurata
potápnik dvojčiarovýGraphoderus bilineatus
priadkovec trnkovýEriogaster catax
Roháč obyčajnýLucanus cervus
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
vážka jednoškvrnnáLeucorrhinia pectoralis


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR