Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Dukla
Kód územia:SKUEV0048
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:6860,580 ha
Správca územia:Správa CHKO Východné Karpaty
Katastrálne územia :Čertižné, Dlhoňa, Driečna, Habura, Havranec, Kečkovce, Krajná Bystrá, Krajná Porúbka, Medvedie, Nižný Komárnik, Príkra, Roztoky, Suchá, Šarbov, Vápeník, Vyšná Pisaná, Vyšný Komárnik
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9140 Javorovo-bukové horské lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
7220 Penovcové prameniská
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
9110 Kyslomilné bukové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
bystruška potočnáCarabus variolosus
fuzáč alpskýRosalia alpina
hľuzovec LoeselovLiparis loeselii
kobylka ŠtysovaIsophya stysi
kunka žltobrucháBombina variegata
medveď hnedýUrsus arctos
Mlok hrebenatýTriturus cristatus
mlok karpatskýTriturus montandoni
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
ohniváčik veľkýLycaena dispar
Pimprlík mokraďovýVertigo angustior
podkovár malýRhinolophus hipposideros
rys ostrovidLynx lynx
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
Vlk dravýCanis lupus
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR