Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Latorica
Kód územia:SKUEV0006
Kraj:Košický kraj
Rozloha:7476,050 ha
Správca územia:Správa CHKO Latorica
Katastrálne územia :Bačka, Beša, Boľ, Boťany, Brehov, Cejkov, Čičarovce, Čierna, Kapoňa, Kapušianske Kľačany, Kucany, Leles, Oborín, Pavlovo, Poľany, Ptrukša, Rad, Soľnička, Svätá Mária, Svinice, Veľké Kapušany, Veľké Slemence, Vojka, Zatín, Zemplín
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Gymnocephalus schraetzer
Romanogobio albipinnatus
Romanogobio uranoscopus
Boleň dravýAspius aspius
čík európskyMisgurnus fossilis
hrebenačka vysokáGymnocephalus baloni
Hrúz kesslerovRomanogobio kesslerii
klinovka hadiaOphiogomphus cecilia
kolok veľkýZingel zingel
kolok vretenovitýZingel streber
korýtko riečneUnio crassus
korytnačka močiarnaEmys orbicularis
kotúľka štíhlaAnisus vorticulus
kunka červenobrucháBombina bombina
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
marsilea štvorlistáMarsilea quadrifolia
mlok dunajskýTriturus dobrogicus
Modráčik krvavcovýPhengaris teleius
netopier pobrežnýMyotis dasycneme
ohniváčik veľkýLycaena dispar
Pimprlík mokraďovýVertigo angustior
pižmovec hnedýOsmoderma eremita
plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Plotica leskláRutilus pigus
Pĺž podunajskýCobitis taenia
pĺž zlatistýSabanejewia aurata
Šabľa krivočiaraPelecus cultratus
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR