Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Dunaj
Kód územia:SKUEV2393
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:667,300 ha
Správca územia:Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Iža, Moča, Patince, Radvaň nad Dunajom
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Gymnocephalus schraetzer
Boleň dravýAspius aspius
hrebenačka vysokáGymnocephalus baloni
Hrúz VladykovGobio albipinnatus
Hrúz vladykov(bieloplutvý)Gobio albipinnatus
Hubár jednorohýBolbelasmus unicornis
kolok veľkýZingel zingel
kolok vretenovitýZingel streber
korýtko riečneUnio crassus
kunka červenobrucháBombina bombina
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
Mora schmidtovaDioszeghyana schmidtii
Plotica leskláRutilus pigus
Pĺž podunajskýCobitis taenia
pĺž zlatistýSabanejewia aurata
priadkovec trnkovýEriogaster catax
Šabľa krivočiaraPelecus cultratus
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
syseľ pasienkovýSpermophilus citellus
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR