Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kysucké Beskydy
Kód územia:SKUEV2288
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:382,340 ha
Správca územia:Správa CHKO Kysuce
Katastrálne územia :Harvelka, Nová Bystrica, Oščadnica, Riečnica
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
kunka žltobrucháBombina variegata
medveď hnedýUrsus arctos
mlok karpatskýTriturus montandoni
rys ostrovidLynx lynx
Vlk dravýCanis lupus
Vydra riečna Lutra lutra
zvonček hrubokoreňovýCampanula serrata


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR