Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Burdov
Kód územia :SKUEV2184
Kraj :Nitriansky kraj
Rozloha :253,220 ha
Správca územia :Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Bajtava, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Leľa
No image

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6250 Panónske travinnobylinné porasty na spraši
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Hubár jednorohýBolbelasmus unicornis
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
Mora schmidtovaDioszeghyana schmidtii
hadinec červenýEchium russicum
Priadkovec trnkovýEriogaster catax
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier brvitýMyotis emarginatus
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
Podkovár malýRhinolophus hipposideros


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR