Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Burdov
Kód územia:SKUEV2184
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:253,220 ha
Správca územia:Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Bajtava, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Leľa
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6250 Panónske travinnobylinné porasty na spraši
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
hadinec červenýEchium russicum
Hubár jednorohýBolbelasmus unicornis
Mora schmidtovaDioszeghyana schmidtii
Netopier brvitýMyotis emarginatus
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
Podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
Priadkovec trnkovýEriogaster catax
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR