Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Čilížské močiare
Kód územia:SKUEV1227
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:338,236 ha
Správca územia:Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Číčov, Čiližská Radvaň, Gabčíkovo, Ižop, Kľúčovec, Pataš, Veľký Meder
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Microtus oeconomus mehelyi
Blatniak tmavýUmbra krameri
Čík európskyMisgurnus fossilis
Fuzáč veľkýCerambyx cerdo
Kunka červenobrucháBombina bombina
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
Pižmovec hnedýOsmoderma eremita
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR