Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Viniansky hradný vrch
Kód územia:SKUEV0965
Kraj:Košický kraj
Rozloha:51,950 ha
Správca územia:Správa CHKO Vihorlat
Katastrálne územia :Vinné
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
40A0 Xerotermné kroviny
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
fuzáč alpskýRosalia alpina
fúzač veľkýCerambyx cerdo
kobylka sedmohradskáPholidoptera transsylvanica
koník slovanskýStenobothrus eurasius
koník východnýOdontopodisma rubripes
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR