Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Horný tok Ondavy
Kód územia:SKUEV0939
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:301,040 ha
Správca územia:RSOPK Prešov
Katastrálne územia :Breznica, Duplín, Lomné, Mestisko, Miňovce, Nižná Olšava, Nižný Orlík, Stročín, Stropkov, Svidník, Tisinec
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Eudontomyzon spp.
Bobor vodnýCastor fiber
korýtko riečneUnio crassus
kunka žltobrucháBombina variegata
Mrena karpatskáBarbus meridionalis
Pĺž podunajskýCobitis taenia
pĺž zlatistýSabanejewia aurata
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR