Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Horný tok Tople
Kód územia:SKUEV0936
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:363,530 ha
Správca územia:RSOPK Prešov
Katastrálne územia :Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Brezov, Dubinné, Gerlachov, Harhaj, Hrabovec, Kalnište, Komárov, Kučín, Kurima, Lascov, Lužany pri Topli, Marhaň, Mokroluh, Nemcovce, Poliakovce, Porúbka, Rokytov, Tarnov, Vyšný Kručov
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Romanogobio albipinnatus
Bobor vodnýCastor fiber
Hrúz kesslerovRomanogobio kesslerii
kolok vretenovitýZingel streber
kunka žltobrucháBombina variegata
Mrena karpatskáBarbus meridionalis
Pimprlík mokraďovýVertigo angustior
Pĺž podunajskýCobitis taenia
pĺž zlatistýSabanejewia aurata
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR