Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Jedzina
Kód územia:SKUEV0872
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:653,299 ha
Správca územia:Správa CHKO Ponitrie
Katastrálne územia :Hrušov, Plášťovce
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR