Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Horšianska dolina
Kód územia:SKUEV0870
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:182,610 ha
Správca územia:Správa CHKO Ponitrie
Katastrálne územia :Dolné Žemberovce, Horša, Kmeťovce, Malé Krškany, Veľké Krškany
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
40A0 Xerotermné kroviny
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
korýtko riečneUnio crassus


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR