Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Dolná Zálomská
Kód územia :SKUEV0856
Kraj :Banskobystrický kraj
Rozloha :7,535 ha
Správca územia :Správa CHKO Poľana
Katastrálne územia :Očová
No image

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6520 Horské kosné lúky
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
zvonček hrubokoreňovýCampanula serrata


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR