Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Tisa
Kód územia:SKUEV0846
Kraj:Košický kraj
Rozloha:76,110 ha
Správca územia:Správa CHKO Latorica
Katastrálne územia :Malé Trakany, Veľké Trakany
Vyhlasovací predpiss:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Gymnocephalus schraetzer
Boleň dravýAspius aspius
hrebenačka vysokáGymnocephalus baloni
Hrúz VladykovGobio albipinnatus
Hrúz vladykov(bieloplutvý)Gobio albipinnatus
kolok veľkýZingel zingel
kolok vretenovitýZingel streber
koník východnýOdontopodisma rubripes
kunka červenobrucháBombina bombina
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
Plotica leskláRutilus pigus
Pĺž podunajskýCobitis taenia
pĺž zlatistýSabanejewia aurata
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Šabľa krivočiaraPelecus cultratus


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR