Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Polesie
Kód územia :SKUEV0830
Kraj :Žilinský kraj
Rozloha :2,763 ha
Správca územia :Správa CHKO Kysuce
Katastrálne územia :Čierne
No image

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Mlok hrebenatýTriturus cristatus


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR