Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Sovie vinohrady
Kód územia :SKUEV0823
Kraj :Nitriansky kraj
Rozloha :9,795 ha
Správca územia :Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Salka
No image

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6250 Panónske travinnobylinné porasty na spraši
40A0 Xerotermné kroviny
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Hubár jednorohýBolbelasmus unicornis
Priadkovec trnkovýEriogaster catax
katran tatárskyCrambe tataria


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR