Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Poš
Kód územia :SKUEV0709
Kraj :Prešovský kraj
Rozloha :34,656 ha
Správca územia :Správa TANAP
Katastrálne územia :Stará Lesná, Starý Smokovec, Tatranská Lomnica

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9410 Horské smrekové lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Kunka žltobrucháBombina variegata


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR