Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Ústie Bielej Oravy
Kód územia :SKUEV0658
Kraj :Žilinský kraj
Rozloha :45,931 ha
Správca územia :Správa CHKO Horná Orava
Katastrálne územia :Námestovo, Vavrečka

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Kunka žltobrucháBombina variegata
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Kunka žltobrucháBombina variegata
Kunka žltobrucháBombina variegata
Kunka žltobrucháBombina variegata
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Vydra riečna Lutra lutra
Vydra riečna Lutra lutra
Vydra riečna Lutra lutra
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR