Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Petrovička
Kód územia:SKUEV0644
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:17,012 ha
Správca územia:Správa CHKO Kysuce
Katastrálne územia :Petrovice
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Kunka žltobrucháBombina variegata
Kunka žltobrucháBombina variegata
Kunka žltobrucháBombina variegata
Hlaváč bieloplutvýCottus gobio
Hlaváč bieloplutvýCottus gobio
Hlaváč bieloplutvýCottus gobio
Vydra riečna Lutra lutra
Vydra riečna Lutra lutra
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR