Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kalaštovský potok
Kód územia:SKUEV0526
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:44,860 ha
Správca územia:Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Borský Peter
Vyhlasovací predpiss:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bobor vodnýCastor fiber
čík európskyMisgurnus fossilis
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
PásikavecCordulegaster heros
Pásikavec veľkýCordulegaster heros
plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Pĺž podunajskýCobitis taenia
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR