Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Bencov mlyn
Kód územia :SKUEV0513
Kraj :Bratislavský kraj
Rozloha :19,987 ha
Správca územia :Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Vysoká pri Morave

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Mlok dunajskýTriturus dobrogicus
Kunka červenobrucháBombina bombina
Pĺž podunajskýCobitis taenia
Čík európskyMisgurnus fossilis
Ohniváčik veľkýLycaena dispar
Modráčik bahniskovýMaculinea nausithous
Bobor vodnýCastor fiber


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR