Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Detviansky potok
Kód územia :SKUEV0400
Kraj :Banskobystrický kraj
Rozloha :73,166 ha
Správca územia :Správa CHKO Poľana
Katastrálne územia :Detva

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6410 Bezkolencové lúky
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Kunka žltobrucháBombina variegata
Bystruška potočnáCarabus variolosus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR