Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Beskyd
Kód územia:SKUEV0387
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:5348,588 ha
Správca územia:Správa CHKO Východné Karpaty
Katastrálne územia :Čabalovce, Ňagov, Oľšinkov, Osadné, Palota, Svetlice, Vydraň, Výrava, Vyšná Jablonka
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
9110 Kyslomilné bukové lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Kunka žltobrucháBombina variegata
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
Boros schneiderovBoros schneideri
Bystruška ZawadskéhoCarabus zawadzkii
Kobylka ŠtysovaIsophya stysi
Fuzáč alpskýRosalia alpina
Fuzáč alpskýRosalia alpina
Ohniváčik veľkýLycaena dispar
Medveď hnedýUrsus arctos
Vlk dravýCanis lupus
Pes domáciCanis lupus
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Zubor hrivnatýBison bonasus
Rys ostrovidLynx lynx
Vydra riečna Lutra lutra
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR