Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kobela
Kód územia:SKUEV0379
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:6,000 ha
Správca územia:Správa CHKO Biele Karpaty
Katastrálne územia :Nové Mesto nad Váhom
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
40A0 Xerotermné kroviny


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
poniklec veľkokvetýPulsatilla grandis
priadkovec trnkovýEriogaster catax
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
žltáčik zanoväťovýColias myrmidone


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR