Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityyMapa lokality
Názov :Krivoklátske lúky
Kód územia :SKUEV0372
Kraj :TRENČIANSKÝ KRAJ
Rozloha :4,33 ha
Správca územia :CHKO Biele Karpaty
Katastrálne územia :Krivoklát

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6210Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6510Nížinné a podhorské kosné lúky
7220*Penovcové prameniská
7230Slatiny s vysokým obsahom báz


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
kunka žltobrucháBombina variegata
bystruška potočnáCarabus variolosus
priadkovec trnkovýEriogaster catax
ohniváčik veľkýLycaena dispar
spriadač kostihojový*Callimorpha quadripunctaria


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2017 Štátna ochrana prírody SR