Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Pieskovcové chrbty
Kód územia:SKUEV0362
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:98,670 ha
Správca územia:Správa CHKO Cerová vrchovina
Katastrálne územia :Drňa, Chrámec
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
40A0 Xerotermné kroviny
5130 Porasty borievky obyčajnej


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
ohniváčik veľkýLycaena dispar
poniklec veľkokvetýPulsatilla grandis
priadkovec trnkovýEriogaster catax
Roháč obyčajnýLucanus cervus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR