Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Fabiánka
Kód územia:SKUEV0355
Kraj:Košický kraj
Rozloha:647,660 ha
Správca územia:Správa NP Slovenský kras
Katastrálne územia :Silica, Silická Jablonica
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9150 Vápnomilné bukové lesy
40A0 Xerotermné kroviny
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
5130 Porasty borievky obyčajnej
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Adenophora lilifolia
behúnik maďarskýDuvalius hungaricus
kosatec bezlistý uhorskýIris aphylla ssp. hungarica
kunka žltobrucháBombina variegata
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
ohniváčik veľkýLycaena dispar
podkovár malýRhinolophus hipposideros
podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
poniklec otvorenýPulsatilla patens
poniklec veľkokvetýPulsatilla grandis
rys ostrovidLynx lynx
syseľ pasienkovýSpermophilus citellus
Vlk dravýCanis lupus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR