Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Plešivská planina
Kód územia:SKUEV0353
Kraj:Košický kraj
Rozloha:2860,310 ha
Správca územia:Správa NP Slovenský kras
Katastrálne územia :Brzotín, Honce, Kružná, Kunova Teplica, Pašková, Plešivec, Rakovnica, Rožňavské Bystré, Slavec, Štítnik
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
9150 Vápnomilné bukové lesy
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
9110 Kyslomilné bukové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
behúnik maďarskýDuvalius hungaricus
črievičník papučkovýCypripedium calceolus
feruľa SadlerovaFerula sadleriana
koník slovanskýStenobothrus eurasius
Mlynárik východnýLeptidea morsei
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
podkovár južnýRhinolophus euryale
podkovár malýRhinolophus hipposideros
podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
poniklec veľkokvetýPulsatilla grandis
rys ostrovidLynx lynx
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Včelník rakúskyDracocephalum austriacum
Vlk dravýCanis lupus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR