Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Čierna Moldava
Kód územia:SKUEV0348
Kraj:Košický kraj
Rozloha:1894,780 ha
Správca územia:Správa NP Slovenský kras
Katastrálne územia :Hačava, Smolník, Štós
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9150 Vápnomilné bukové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
kunka žltobrucháBombina variegata
medveď hnedýUrsus arctos
netopier obyčajnýMyotis myotis
netopier pobrežnýMyotis dasycneme
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
podkovár malýRhinolophus hipposideros
poniklec otvorenýPulsatilla patens
poniklec veľkokvetýPulsatilla grandis
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vlk dravýCanis lupus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR