Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Pieninské bradlá
Kód územia :SKUEV0339
Kraj :Prešovský kraj
Rozloha :75,499 ha
Správca územia :Správa PIENAP
Katastrálne územia :Jarabina, Kamienka, Litmanová

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR