Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Veľké osturnianske jazero
Kód územia :SKUEV0334
Kraj :Prešovský kraj
Rozloha :45,516 ha
Správca územia :Správa PIENAP
Katastrálne územia :Osturňa

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Kunka žltobrucháBombina variegata
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Bobor vodnýCastor fiber
kosáčikDrepanocladus vernicosus
Mlok hrebenatýTriturus cristatus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR