Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Čergovský Minčol
Kód územia:SKUEV0331
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:4262,343 ha
Správca územia:RSOPK Prešov
Katastrálne územia :Hanigovce, Kamenica, Kyjov, Livov, Livovská Huta, Milpoš, Olejníkov
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9110 Kyslomilné bukové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Canis lupus
Lucanus cervus
Lutra lutra
Lynx lynx
Myotis myotis
Pholidoptera transsylvanica
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Ursus arctos


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2021 Štátna ochrana prírody SR