Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Strahuľka
Kód územia:SKUEV0326
Kraj:Košický kraj
Rozloha:1170,010 ha
Správca územia:RSOPK Prešov
Katastrálne územia :Rákoš, Ruskov, Slanec
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9110 Kyslomilné bukové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
40A0 Xerotermné kroviny


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
bystruška potočnáCarabus variolosus
fuzáč alpskýRosalia alpina
kobylka ŠtysovaIsophya stysi
kunka žltobrucháBombina variegata
Mlok hrebenatýTriturus cristatus
Mlynárik východnýLeptidea morsei
Modráčik krvavcovýPhengaris teleius
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
ohniváčik veľkýLycaena dispar
Roháč obyčajnýLucanus cervus
rys ostrovidLynx lynx
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR