Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Fintické svahy
Kód územia:SKUEV0322
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:746,520 ha
Správca územia:RSOPK Prešov
Katastrálne územia :Fintice, Fulianka, Kapušany, Terňa, Tulčík, Veľký Šariš, Záhradné
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
kosatec bezlistý uhorskýIris aphylla ssp. hungarica
kunka žltobrucháBombina variegata
Mlynárik východnýLeptidea morsei
modráčik bahniskovýMaculinea nausithous
modráčik krvavcovýMaculinea teleius
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
ohniváčik veľkýLycaena dispar
poniklec otvorenýPulsatilla patens
poniklec veľkokvetýPulsatilla grandis
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR