Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Poľana
Kód územia :SKUEV0319
Kraj :Banskobystrický kraj
Rozloha :3071,826 ha
Správca územia :Správa CHKO Poľana
Katastrálne územia :Hriňová, Hrochoť, Hronec, Ľubietová, Očová, Poniky, Strelníky, Valaská

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
9110 Kyslomilné bukové lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9410 Horské smrekové lesy
6520 Horské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Kunka žltobrucháBombina variegata
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Bystruška potočnáCarabus variolosus
Fuzáč alpskýRosalia alpina
Rys ostrovidLynx lynx
Vlk dravýCanis lupus
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Medveď hnedýUrsus arctos
Fúzač karpatskýPseudogaurotina excellens
kyjanôcka zelenáBuxbaumia viridis
zvonček hrubokoreňovýCampanula serrata


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR