Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Morava
Kód územia:SKUEV0314
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:389,924 ha
Správca územia:Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Devín, Devínska Nová Ves, Gajary, Kúty, Malé Leváre, Mást III, Moravský Svätý Ján, Sekule, Suchohrad, Vačková, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Gymnocephalus schraetzer
Bobor vodnýCastor fiber
Boleň dravýAspius aspius
Čík európskyMisgurnus fossilis
Hlaváč bieloplutvýCottus gobio
Hrebenačka vysokáGymnocephalus baloni
Hrúz KesslerovGobio kessleri
Hrúz VladykovGobio albipinnatus
Hrúz vladykov(bieloplutvý)Gobio albipinnatus
Klinovka hadiaOphiogomphus cecilia
Kolok veľkýZingel zingel
Kolok vretenovitýZingel streber
Korýtko riečneUnio crassus
Kotúľka štíhlaAnisus vorticulus
Kunka červenobrucháBombina bombina
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
Mlok dunajskýTriturus dobrogicus
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier pobrežnýMyotis dasycneme
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
Pĺž podunajskýCobitis taenia
Pĺž zlatistýSabanejewia aurata
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
Šabľa krivočiaraPelecus cultratus
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR