Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kráľovohoľské Tatry
Kód územia:SKUEV0310
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:30478,969 ha
Správca územia:Správa NAPANT
Katastrálne územia :Bacúch, Beňuš, Braväcovo, Heľpa, Jarabá, Kráľova Lehota, Liptovská Teplička, Malužiná, Nižná Boca, Pohorelá, Polomka, Šumiac, Telgárt, Vernár, Vikartovce, Východná, Vyšná Boca, Závadka nad Hronom
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
6520 Horské kosné lúky
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
8110 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni
6150 Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
9410 Horské smrekové lesy
4070 Kosodrevina
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Adenophora lilifolia
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Boros schneideri
Buxbaumia viridis
Campanula serrata
Canis lupus
Carabus variolosus
Cottus gobio
Cucujus cinnaberinus
Leptidea morsei
Ligularia sibirica
Lutra lutra
Lynx lynx
Marmota marmota latirostris
Microtus tatricus
Myotis bechsteinii
Myotis dasycneme
Myotis myotis
Pseudogaurotina excellens
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Triturus montandoni
Ursus arctos
Vertigo geyeri


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2021 Štátna ochrana prírody SR