Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityyMapa lokality
Názov :Kráľovohoľské Tatry
Kód územia :SKUEV0310
Kraj :ŽILINSKÝ KRAJ
Rozloha :30478,97 ha
Správca územia :NAPANT
Katastrálne územia :Bacúch
Polomka
Vikartovce
Braväcovo
Heľpa
Jarabá
Kráľova Lehota
Liptovská Teplička
Malužiná
Nižná Boca
Pohorelá
Šumiac
Telgárt
Vernár
Východná
Vyšná Boca
Závadka nad Hronom

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0*Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
4060Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
4070*Kosodrevina
6150Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte
6210Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6230*Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
6430Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa
6510Nížinné a podhorské kosné lúky
6520Horské kosné lúky
7140Prechodné rašeliniská a trasoviská
7220*Penovcové prameniská
7230Slatiny s vysokým obsahom báz
8110Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni
8160*Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
8220Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8230Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
8310Nesprístupnené jaskynné útvary
9110Kyslomilné bukové lesy
9130Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9140Javorovo-bukové horské lesy
9150Vápnomilné bukové lesy
9180*Lipovo-javorové sutinové lesy
9410Horské smrekové lesy
91D0*Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
91Q0Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
plocháč červenýCucujus cinnaberinus
hlaváč bieloplutvýCottus gobio
kunka žltobrucháBombina variegata
mlok karpatskýTriturus montandoni
vydra riečnaLutra lutra
fúzač alpský*Rosalia alpina
Boros schneideri
rys ostrovidLynx lynx
bystruška potočnáCarabus variolosus
podkovár malýRhinolophus hipposideros
netopier veľkouchýMyotis bechsteini
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
netopier obyčajnýMyotis myotis
medveď hnedý*Ursus arctos
vlk dravý*Canis lupus
črievičník papučkovýCypripedium calceolus
zvonček hrubokoreňový*Campanula serrata
hraboš tatranskýMicrotus tatricus
svišť vrchovský*Marmota marmota latirostris
netopier pobrežnýMyotis dasycneme
kyjanôčka zelenáBuxbaumia viridis
zvonovec ľaliolistýAdenophora lilifolia
mlynárik východnýLeptidea morsei
jazyčník sibírskyLigularia sibirica
pimprlík močiarnyVertigo geyeri


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2017 Štátna ochrana prírody SR