Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Tatry
Kód územia:SKUEV0307
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:66994,270 ha
Správca územia:Správa TANAP
Katastrálne územia :Babky, Bobrovec, Habovka, Jakubovany, Jalovec, Jamník, Konská, Kvačany, Liptovské Matiašovce, Liptovský Trnovec, Nová Lesná, Oravice, Osturňa, Pribylina, Smrečany, Starý Smokovec, Svätý Štefan, Štôla, Štrba, Štrbské Pleso, Tatranská Javorina, Tatranská Lomnica, Tichá dolina, Východná, Zuberec, Ždiar, Žiar
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9410 Horské smrekové lesy
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
7220 Penovcové prameniská
8110 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
4080 Spoločenstvá subalpínskych krovín
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
9150 Vápnomilné bukové lesy
8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa
7110 Aktívne vrchoviská
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
7120 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy
9420 Smrekovcovo-limbové lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy
4070 Kosodrevina
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos
6150 Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9110 Kyslomilné bukové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6520 Horské kosné lúky
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Kunka žltobrucháBombina variegata
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Mihuľa potočnáLampetra planeri
Bystruška potočnáCarabus variolosus
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
Vlk dravýCanis lupus
Pes domáciCanis lupus
Rys ostrovidLynx lynx
Netopier pobrežnýMyotis dasycneme
Marmota marmota latirostris
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vydra riečna Lutra lutra
Medveď hnedýUrsus arctos
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Rupicapra rupicapra tatrica
Hraboš tatranskýMicrotus tatricus
Netopier brvitýMyotis emarginatus
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
závitovkaTortella rigens
vrchovka alpínskaTozzia carpathica
vrchovka alpínska praváTozzia carpathica
klinček lesklýDianthus nitidus
klincek lesklý pravýDianthus nitidus
črievičník papučkovýCypripedium calceolus
korýtkovecScapania massolongi
grimaldia trojtyčinkováMannia triandra
poniklec slovenskýPulsatilla slavica
zvonček hrubokoreňovýCampanula serrata
lyžičník tatranskýCochlearia tatrae


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR