Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:
Kód územia:
Kraj:
Rozloha:0,000 ha
Správcovia :
Katastrálne územia :
Vyhlasovací predpis:

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Campanula serrata
Canis lupus
Carabus variolosus
Cochlearia tatrae
Cypripedium calceolus
Dianthus nitidus
Drepanocladus vernicosus
Lampetra planeri
Lutra lutra
Lynx lynx
Mannia triandra
Marmota marmota latirostris
Microtus tatricus
Myotis bechsteinii
Myotis dasycneme
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Pseudogaurotina excellens
Pulsatilla slavica
Rhinolophus hipposideros
Rupicapra rupicapra tatrica
Scapania massolongi
Tortella rigens
Tozzia carpathica
Triturus montandoni
Ursus arctos
Vertigo geyeriNavrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR