Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Alúvium Hrona
Kód územia :SKUEV0303
Kraj :Banskobystrický kraj
Rozloha :225,050 ha
Správca územia :Správa NAPANT
Katastrálne územia :Bacúch, Beňuš, Brezno, Heľpa, Pohorelá, Polomka, Šumiac, Telgárt, Vaľkovňa, Závadka nad Hronom

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Kunka žltobrucháBombina variegata
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Kunka červenobrucháBombina bombina
Kunka žltobrucháBombina variegata
Kunka červenobrucháBombina bombina
Hlaváč bieloplutvýCottus gobio
Hlavátka podunajskáHucho hucho
Eudontomyzon spp.
Pĺž podunajskýCobitis taenia
Plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Netopier ostrouchýMyotis blythii
Vydra riečna Lutra lutra
Netopier brvitýMyotis emarginatus
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
Netopier pobrežnýMyotis dasycneme
Netopier obyčajnýMyotis myotis


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR