Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Baranovo
Kód územia:SKUEV0299
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:861,473 ha
Správca územia:Správa NAPANT
Katastrálne územia :Kostiviarska, Nemce, Sásová, Špania Dolina, Uľanka
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7220 Penovcové prameniská
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
5130 Porasty borievky obyčajnej
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa
9150 Vápnomilné bukové lesy
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bystruška potočnáCarabus variolosus
črievičník papučkovýCypripedium calceolus
Fuzáč alpskýRosalia alpina
Kunka žltobrucháBombina variegata
Medveď hnedýUrsus arctos
Modráčik bahniskovýMaculinea nausithous
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
Ohniváčik veľkýLycaena dispar
Pimprlík mokraďovýVertigo angustior
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
Priadkovec trnkovýEriogaster catax
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Rys ostrovidLynx lynx
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR