Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityyMapa lokality
Názov :Kľúčovské rameno
Kód územia :SKUEV0293
Kraj :TRNAVSKÝ KRAJ
Rozloha :475,22 ha
Správca územia :CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Kľúčovec
Medveďov
Sap

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0*Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
3140Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
3150Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
3270Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
6430Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa
91F0Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
hlaváč bieloplutvýCottus gobio
kunka červenobrucháBombina bombina
vydra riečnaLutra lutra
lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
kolok vretenovitýZingel streber
hrúz KesslerovGobio kessleri
čík európskyMisgurnus fossilis
hrebenačka vysokáGymnocephalus baloni
hrúz bieloplutvýGobio albipinnatus
pĺž zlatistýSabanejewia aurata
bobor vodnýCastor fiber
plotica leskláRutilus pigus
hrebenačka pásaváGymnocephalus schraetser
šabľa krivočiaraPelecus cultratus
kolok veľkýZingel zingel


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2017 Štátna ochrana prírody SR