Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:
Kód územia:
Kraj:
Rozloha:0,000 ha
Správca územia:
Katastrálne územia :
Vyhlasovací predpis:


Fotografie územia

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Barbus meridionalis
Bombina variegata
Cordulegaster heros
Cottus gobio
Eudontomyzon danfordi
Leptidea morsei
Lutra lutra
Myotis dasycneme
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Phengaris teleius
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Triturus montandoni


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2021 Štátna ochrana prírody SR