Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Alúvium Muráňa
Kód územia :SKUEV0285
Kraj :Banskobystrický kraj
Rozloha :224,510 ha
Správca územia :Správa NP Muránska planina
Katastrálne územia :Bretka, Hucín, Jelšava, Jelšavská Teplica, Licince, Lubeník, Meliata, Mokrá Lúka, Muráň, Muránska Dlhá Lúka, Muránska Lehota, Muránska Zdychava, Revúca, Revúcka Lehota, Revúčka, Šivetice

mapa nie je právne záväznáFotografiee územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Kunka žltobrucháBombina variegata
Hlaváč bieloplutvýCottus gobio
Mrena karpatskáBarbus meridionalis
Eudontomyzon spp.
Mlynárik východnýLeptidea morsei
Vážka jednoškvrnnáLeucorrhinia pectoralis
Modráčik krvavcovýMaculinea teleius
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
Podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier brvitýMyotis emarginatus
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vydra riečna Lutra lutra
Netopier pobrežnýMyotis dasycneme
Podkovár južnýRhinolophus euryale


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR