Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Devínska Kobyla
Kód územia:SKUEV0280
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:643,040 ha
Správca územia:Správa CHKO Malé Karpaty
Katastrálne územia :Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
40A0 Xerotermné kroviny
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Hubár jednorohýBolbelasmus unicornis
jazýčkovec jadranskýHimantoglossum adriaticum
Kováčik fialovýLimoniscus violaceus
Kunka červenobrucháBombina bombina
Mlynárik východnýLeptidea morsei
Mora schmidtovaDioszeghyana schmidtii
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
poniklec veľkokvetýPulsatilla grandis
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
Uchaňa čiernaBarbastella barbastellus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR