Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Klokoč
Kód územia :SKUEV0264
Kraj :Banskobystrický kraj
Rozloha :2280,825 ha
Správca územia :Správa CHKO Štiavnické vrchy
Katastrálne územia :Banská Hodruša, Bzenica, Dolné Hámre, Hliník nad Hronom, Vyhne, Žarnovica

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9110 Kyslomilné bukové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Kunka žltobrucháBombina variegata
Fuzáč alpskýRosalia alpina
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Fuzáč veľkýCerambyx cerdo
Plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Netopier ostrouchýMyotis blythii
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
Netopier sťahovavýMiniopterus schreibersii
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier brvitýMyotis emarginatus
Podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
Vydra riečna Lutra lutra
Medveď hnedýUrsus arctos
poniklec veľkokvetýPulsatilla grandis


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR